1573 resultaten

Hervormde kerk - Koepelkerk
Kerkplein 2
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Koepelkerk H Michael
Tsjerkestrjitte 2
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Laurentiuskerk
Tsjaerddijk 53
Folsgare (Folsgeare)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Laurentiuskerk
Buorren 9
Rauwerd (Raerd)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Lebuinuskerk
Tsjerkestrjitte 14
Molkwerum (Molkwar)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Losstaande Toren
Gaestdyk 37
Tjerkgaast (Tsjerkgaast)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Losstaande Toren

Tjalhuizen (Tjalhuizum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Maartenskerk
Voorstraat 39
Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Margaretakerk
Sint Margrietwei 1
Boksum
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Mariakerk
Tsjerkepaed 3
Bears (Beers)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Mariakerk
Oude Havenstraat 1
Bûtenpost (Buitenpost)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Mariakerk
Piet Paaltjenspaad 1
Foudgum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Mariakerk
Wynzerdyk 9
Oenkerk (Oentsjerk)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Mariakerk
Tsjerkebuorren 1
Winsum
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Mariakerk
Oude Weg 1
Boer
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk - Martenskerk - Martenstsjerke
Achterbuorren 2
Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Martinikerk
Breedeplaats 2
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Martinikerk
Tsjerkebuorren 1
Itens
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Martinikerk
Jacob Binckesstraat 2
Koudum
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Martinikerk
Tsjerkebuorren 1
Oosterend (Easterein)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan